การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

          เนื่องจากภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ดำรงอยู่ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากล ดังนี้


          ๑. ประเทศยกย่อง "ครูภูมิปัญญาไทย"ให้สามารถทำการถ่ายทอด และพัฒนาผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยจัดระบบเกื้อหนุนและส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอด ที่ท่านเหล่านี้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนหนึ่ง และเชื่อมโยงกระบวนการถ่ายทอดของท่าน เข้ากับกระบวน-การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน โดยอาจจัดระบบการเทียบโอนหน่วยกิต การเทียบวุฒิเทียบตำแหน่ง เพื่อให้เกิดการลื่นไหลระหว่างความรู้ ผสานเข้าด้วยกันเป็นระบบการศึกษาที่เป็นหนึ่งเดียว


          ๒. จัดให้มีศูนย์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้มีแหล่งสำหรับการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆ เกิดขึ้น อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น บ้านของผู้ทรงภูมิปัญญาวัด ศาลาของหมู่บ้าน เวทีชาวบ้าน เป็นต้นเพียงแต่เข้าไปช่วยเสริมเพื่อให้สามารถใช้สถานที่นั้นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาคู่กับสถานศึกษาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


          ๓. จัดตั้งสภาภูมิปัญญาไทย เนื่องจากลักษณะภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลายสมดุลกันเป็นองค์รวม หากนำเรื่องภูมิปัญญาไทยเข้าไปไว้ในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือกรมใดกรมหนึ่ง นโยบายของกระทรวงและกรมนั้น จะเป็นตัวกำหนดกรอบของภูมิปัญญาไทยให้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่อง เช่น หากนำภูมิปัญญาไทยไปไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมาพิจารณา คือ ภูมิปัญญาไทยนั้นต้องเป็นเรื่องของการศึกษาเท่านั้น จึงจะได้รับการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริมทางหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้สูงคือ การนำภูมิปัญญาไทยไปบรรจุไว้ในโรงเรียน ซึ่งจะขัดกับลักษณะของภูมิปัญญาไทยที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาไทยแต่ละเรื่องเท่านั้น หากเปลี่ยนสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยก็จะไม่เกิด จึงสมควรให้มีสภาภูมิปัญญาไทย เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดภูมิ-ปัญญาของผู้ทรงภูมิปัญญา


          ๔. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยความจำกัดของระบบการจัดสรรเงินงบ-ประมาณจากรัฐบาล ที่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและระยะเวลา รวมทั้งสภาวะการณ์ของประเทศมาเป็นตัวตัดสินว่า โครงการ/งานใดควรได้รับงบประมาณเท่าใด และจะได้รับเงินในปีถัดไปหรือไม่ ทำให้การดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาไทยซึ่งต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากฐานภูมิปัญญาเดิม ต้องอาศัยระยะเวลานาน ไม่อาจกำหนดได้ชัดเจนว่าต้องใช้ระยะเวลากี่ปีจึงแล้วเสร็จ การกำหนดงบประมาณเป็นรายปี จึงเป็นมูลเหตุขัดขวางการพัฒนาและการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเป็นอย่างมากเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว การตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นทุนในการสร้างและเสริมภูมิปัญญาของชาติด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน


          ๕. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาของแผ่นดินได้อยู่คู่กับคนไทย เป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมการสงวนและรักษามรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าวจึงต้องมีระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางภูมิปัญญาเกิดขึ้น เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ในท้องถิ่นและประเทศชาติ ลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทยนี้จึงเปรียบเสมือนระบบคุ้มกันและส่งเสริมปัญญาของชาติ


          ๖. ตั้งสถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญมากในการทำงานต่อภาพพจน์และสถานภาพของบุคคลหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันต่างๆ การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเนื่องจากกลไกสำคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิต-สำนึก และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทยการพัฒนาให้บุคคลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งสามด้าน (ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม) จำเป็นต้องอาศัยการให้การศึกษาในทุกรูปแบบ นั่นคือ การสร้างสังคมของผู้รับให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาในเรื่องหนึ่งๆให้เกิดขึ้นจนผู้นั้นสามารถไปเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายภูมิปัญญาในเรื่องนั้นๆ จนขยายตัวเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่กว้างขึ้น ทั้งในส่วนของการขยายพื้นที่เรียนรู้ และขยายเรื่องที่เรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ในทุกเรื่อง ทุกเวลา ทุกสถานที่จนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น และประเทศ


          ๗. การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับชาติและระดับโลกระดับชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาไทย ในรูปแบบที่หลาก-หลายประจำปีอย่างต่อเนื่อง เช่น ศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม คนดีศรีสังคม เป็นต้น มีผลทำให้ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยมีขวัญและกำลังใจ ที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิ-ปัญญาของตนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น


          การที่ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องนักปราชญ์ไทยดังกล่าว แสดงถึงจุดเด่นของภูมิปัญญาไทยในสายตาของชาวโลก ซึ่งจะนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยโดยประการทั้งปวง เพราะยูเนสโกจะเชิญชวนให้ประชาคมโลกร่วมกับประเทศไทย จะจัดกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่เกียรติประวัติ และผลงานของนักปราชญ์ไทยให้เป็นที่ปรากฏ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและสันติภาพของโลก ตามอุดมการณ์ยูเนสโกและสหประชาชาติด้วย เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาเสด็จฯ เยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโก เนื่องในวโรกาสการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น โดยทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ และทรงบรรยายถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระบรมราชชนก ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานนิทรรศการได้ทราบและชื่นชมโดยทั่วกัน ต่อมาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการแสดงคอนเสิร์ตในห้องประชุมใหญ่ของยูเนสโก เริ่มด้วยวงออร์เคสตราของนักดนตรีวัยเยาว์อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระองค์ได้ทรงพระกรุณาร่วมแสดงด้วย ทำให้เกิดความประทับใจแก่บรรดาผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 
“ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน” เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
 
การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักองคนไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น

 

 

ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน

 

 

การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำภาพของผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกมาจัดทำเป็นแสตมป์

Comment

Comment:

Tweet

#63 By (50.56.175.58|50.56.175.58) on 2015-04-08 13:55

#62 By (50.56.175.58|50.56.175.58) on 2015-04-08 13:55

#61 By (50.56.175.58|50.56.175.58) on 2015-04-08 13:54

#60 By (106.185.39.28|178.63.0.194, 106.185.39.28) on 2015-04-06 02:49

#59 By (106.185.39.28|178.63.0.194, 106.185.39.28) on 2015-04-06 02:48

#58 By (106.185.39.28|178.63.0.194, 106.185.39.28) on 2015-04-06 02:48

#57 By (197.254.192.23|148.251.91.38, 197.254.192.23) on 2014-07-15 03:51

#56 By (197.254.192.23|148.251.91.38, 197.254.192.23) on 2014-07-15 03:50

#55 By (197.254.192.23|148.251.91.38, 197.254.192.23) on 2014-07-15 03:49

Hello! dcececb interesting dcececb site! I'm really like it! Very, very dcececb good!

#54 By (80.86.90.9|80.86.90.9) on 2014-02-10 06:10

Hello! eaceaad interesting eaceaad site! I'm really like it! Very, very eaceaad good!

#53 By (94.76.253.65|94.76.253.65) on 2014-02-10 06:09

Hello! kdceebg interesting kdceebg site! I'm really like it! Very, very kdceebg good!

#52 By (120.202.249.199|120.202.249.199) on 2014-02-10 06:09

Very nice site!

#51 By uoueurro (103.7.57.18|198.154.97.11) on 2013-05-27 19:32

Hello! keedkce interesting keedkce site! I'm really like it! Very, very keedkce good!

#50 By tyieywry (103.7.57.18|123.126.93.15) on 2013-05-27 19:30

rGbuPa <a href="http://exwuhykpxoks.com/">exwuhykpxoks</a>, scvyrrrmpldu, [link=http://augwgqqwtdcp.com/]augwgqqwtdcp[/link], http://goqubhqshbfs.com/

#49 By VoLkJBUxFXvSguAtGL (103.7.57.18|94.128.35.121) on 2013-03-26 20:39

rGbuPa <a href="http://exwuhykpxoks.com/">exwuhykpxoks</a>, scvyrrrmpldu, [link=http://augwgqqwtdcp.com/]augwgqqwtdcp[/link], http://goqubhqshbfs.com/

#48 By VoLkJBUxFXvSguAtGL (103.7.57.18|46.203.201.19) on 2013-03-26 20:37

rGbuPa <a href="http://exwuhykpxoks.com/">exwuhykpxoks</a>, scvyrrrmpldu, [link=http://augwgqqwtdcp.com/]augwgqqwtdcp[/link], http://goqubhqshbfs.com/

#47 By VoLkJBUxFXvSguAtGL (103.7.57.18|109.251.187.99) on 2013-03-26 20:36

rGbuPa <a href="http://exwuhykpxoks.com/">exwuhykpxoks</a>, scvyrrrmpldu, [link=http://augwgqqwtdcp.com/]augwgqqwtdcp[/link], http://goqubhqshbfs.com/

#46 By VoLkJBUxFXvSguAtGL (103.7.57.18|91.124.60.219) on 2013-03-26 20:35

Very nice site!

#45 By ioiwoiwi (103.7.57.18|208.112.33.211) on 2012-11-22 16:04

Hello! gkefkbd interesting gkefkbd site! I'm really like it! Very, very gkefkbd good!

#44 By weteppop (103.7.57.18|196.22.145.66) on 2012-11-22 16:02

Very nice site!

#43 By irweoeyp (103.7.57.18|209.91.255.167) on 2012-11-10 12:58

Hello! cdggadb interesting cdggadb site! I'm really like it! Very, very cdggadb good!

#42 By teiiippw (103.7.57.18|93.62.198.90) on 2012-11-10 12:55

Very nice site!

#41 By wiepwwey (103.7.57.18|208.65.192.1) on 2012-08-06 23:46

Hello! feagdaa interesting feagdaa site! I'm really like it! Very, very feagdaa good!

#40 By oiroorrw (103.7.57.18|193.104.27.90) on 2012-08-06 23:42

Hello! fgcdkdf interesting fgcdkdf site! I'm really like it! Very, very fgcdkdf good!

#39 By orrwiyyu (103.7.57.18|219.217.227.79) on 2012-05-15 01:32

Hello! ekgecgf interesting ekgecgf site! I'm really like it! Very, very ekgecgf good!

#38 By iwerriup (103.7.57.18|122.100.176.110) on 2012-05-12 20:57

Hello! cbeddee interesting cbeddee site! I'm really like it! Very, very cbeddee good!

#37 By tyyoripi (103.7.57.18|221.239.72.69) on 2012-05-09 07:57

กำลังทำรายงาน เลยครับ

#36 By คนไทย (125.25.44.93) on 2011-09-06 11:56

ขอบคุณมากๆค่ะ :D

#35 By quiineung on 2011-01-30 12:41

comment3, xanax sleep aid, bad side effects of prednisone, cipro online sale, meridia 10 mg, zoloft online, action class law paxil suit, 500mg cipro, prednisone without prescription, forum paxil, nexium, prednisolone acetate ophthalmic, history of lorazepam, propecia.com,, paxil dosages, meridia online, cipro diarrhea traveler27s, propecia results, floxin i.v., acetate prednisolone, lorazepam recreational, order elimite, going off zoloft, paxil, levaquin kidney infection,

#34 By buy cheap cigarettes (72.254.128.201) on 2010-10-20 02:09

comment1, diazepam, elimite cream, benicar.com, zoloft, alprazolam, cytotec, tetracycline, apo-metformin, zolpidem tartrate tablet, fluoxetine.com, diflucan, baclofen, allopurinol 300 mg, tetracycline, zoloft success stories, alprazolam, alprazolam, tetracycline mechanism of action, cymbalta, buy alprazolam, lorazepam recreational, paroxetine, apo-sulfatrim, allopurinol 60 pills, bactrim scabies, klonopin, tetracycline, alprazolam,

#33 By diazepam online (222.121.122.190) on 2010-10-19 23:19

comment4, cheap genric cialis, bethin, russian adult dating, Phentermine, gay atheist dating,

#32 By buy rimonabant (99.192.183.88) on 2010-10-19 14:29

comment1, Viagra, Adult Dating, online dating, cialis, Cialis, viagra, Levitra,

#31 By cialis levitra sales viagra (69.172.204.137) on 2010-10-19 12:54

comment4, free adult dating, yahoo online dating, cialis professional 20 pills, Acomplia, free dating sites, Rimonabant, oral sex dating, free dating services, Phentermine, gay free dating sites,

#30 By acomplia (203.154.19.136) on 2010-10-19 09:52

comment5, viagra cost, Adult Dating, online dating, safe viagra online, american cigarettes, Acomplia, Adult Dating, interracial dating sites, cialis generic price, buy viagra, Dating Services, phentermine in florida, gay dating,

#29 By free online dating (163.13.128.75) on 2010-10-19 05:19

comment3, adult dating chat, Viagra, cialis super active 10 pills, adipex-p, best cialis price,

#28 By Viagra (195.62.115.62) on 2010-10-19 02:21

comment6, Acomplia, viagra,

#27 By Acomplia (203.202.225.167) on 2010-10-13 09:50

Zi8LNd <a href="http://xmnakdmvvnzc.com/">xmnakdmvvnzc</a>, [url=http://ytinkvlpjrcx.com/]ytinkvlpjrcx[/url], [link=http://gvpsrftsqoth.com/]gvpsrftsqoth[/link], http://ibqzukwhrxbq.com/

#26 By okhosckesxw (189.50.1.195) on 2010-10-11 16:51

comment6, acomplia, Viagra,

#25 By buy cheap acomplia (69.172.204.137) on 2010-10-11 01:24

comment5, lasix mexico, vomiting nexium, buy klonopin, Viagra, alprazolam 2mg, Cialis, valium, zolpidem, cialis 10 pills, Ambien, buy cialis, buy reductil, Phentermine, Rimonabant,

#24 By Reductil (87.194.164.252) on 2010-10-10 13:09

comment2, hoodia, auto insurance, independent health insurance, generic levaquin, köpa viagra,, asian sex dating site, hairlossrescue.com propecia, adult sex chat dating, auto insurance agent, adult dating au,

#23 By levitra professional 60 pills (118.102.222.204) on 2010-10-10 10:44

comment4, Adipex, 40 buy generic lasix mg, nexium, lexapro depression, accutane atlanta claim, Alprazolam, cialis dissolving generic mouth, zolpidem with methadone, Cialis, prednisone dosage chart, reductil, generic meridia, phentermine, levaquin dosage, cheap clomid prescription,

#22 By order propecia (88.198.13.138) on 2010-10-10 02:34

comment3, Adipex, lasix water pill, lexapro without a prescription, purchase klonopin online, accutane, order alprazolam, online physicians cialis, cheapest zolpidem, Prednisone, generic for lipitor, reductil, Cialis, phentermine cheap no prescription, viagra, Rimonabant,

#21 By online ambien without prescriptions (78.225.222.57) on 2010-10-09 21:39

comment2, Accutane, viagra mexico, Cialis, viagra best price, propecia baldness, Valtrex, Ambien, Cialis, retin a acne treatment, viagra,

#20 By viagra by mail (189.206.101.194) on 2010-10-09 04:03

comment2, cheapest generic adipex online, alcoholic treatment antabuse, Nexium, Lexapro, accutane side effects, cialis erectile dysfunction, doxycycline online, natural viagra, propecia before and after photo, order acomplia online, ambien, phentermine without prescription, cheap levaquin, rimonabant fat loss, Viagra,

#19 By cheap phentermine (65.46.53.202) on 2010-10-09 01:41

comment2, acomplia verses phentermine, Viagra,

#18 By buy cheap acomplia online (222.127.10.200) on 2010-10-08 04:47

comment2, adrenal gland lasix menopause retention water, alcoholic treatment antabuse, viagra side affects, doxycycline 150 mg, cialis.com,, Viagra, Propecia, valtrex, acomplia recreational eating, Levaquin, buy viagra where, clomid,

#17 By acomplia.com (217.119.27.222) on 2010-10-07 23:35

comment4, reliable acomplia websites, viagra,

#16 By Viagra (89.96.245.132) on 2010-10-07 09:49

comment4, prescription medication acomplia, viagra womens,

#15 By Viagra (201.20.18.165) on 2010-10-07 05:23

comment4, prescription medication acomplia, viagra womens,

#14 By Viagra (170.146.35.244) on 2010-10-07 05:23